металл бюллетень аж үйлдвэрийн ашигт малтмалын мэдээллийг хадгалдаг